Algemene voorwaarden

Als u een bestelling plaatst gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden. Tijdens het bestelproces krijgt u de gelegenheid kennis te nemen van de volledige versie, tevens vindt u ze onderaan deze pagina.  Desgewenst kunnen wij een digitale versie kosteloos verstrekken.

Hieronder vindt u een verkorte versie van onze algemene voorwaarden.

Prijzen
Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW. De prijzen vermeld tijdens de bestelprocedure zijn de juiste prijzen, mochten de prijzen onverhoopt gewijzigd worden, mag u de bestelling kosteloos annuleren. Voor publicatiefouten aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.

Levertijd
Wilt u voordat u een bestelling plaatst op de hoogte worden gesteld van de levertijd, neem dan telefonisch of via het formulier op deze website contact met ons op.
Doorgaans zijn aangeboden producten op voorraad, verzending van artikelen die op voorraad zijn, geschiedt de eerstkomende werkdag na ontvangst van betaling.
Voor artikelen die niet op voorraad zijn geldt een maximale levertijd van 30 dagen. In dit geval wordt u altijd schriftelijk op de hoogte gebracht.

Zichtperiode
Voor al uw aankopen geldt een zichttermijn van veertien dagen, tenzij dit bij het aanbod is uitgesloten. In deze periode kunt u uw bestelling ongebruikt, onbeschadigd en compleet in de originele verpakking aangetekend terugsturen. U ontvangt dan binnen 14 dagen uw geld terug. Uitgesloten zijn de speciaal in opdracht en op maat gemaakte artikelen.

Verzendkosten
Omdat het gaat om sieraden van waarde sturen we de producten aangetekend en verzekerd naar u toe. De verzendkosten nemen wij voor onze rekening. Wilt u iets retourneren dan zijn de retourkosten voor uw rekening

Afhalen
De artikelen kunnen bij afspraak opgehaald worden bij het atelier.

Klachten
Klachten over onze producten of diensten dient u aan Greetje van den Geest, edelsmid te melden zodat we samen tot een oplossing kunnen komen.

1. DEFINITIES

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder `Greetje van den Geest, edelsmid`: de onderneming die onder de handelsnaam `Greetje van den Geest, edelsmid` gedreven wordt en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30207124 . `Greetje van den Geest, edelsmid ` is een handelsnaam van Greetje van den Geest.
Onder `klant` wordt verstaan: eenieder die via een van de websites van Greetje van den Geest, edelsmid een overeenkomst aangaat met Greetje van den Geest, edelsmid (zie 3.2).
Onder `orderbevestiging` wordt verstaan: de orderbevestiging zoals omschreven in artikel 3.2 van deze Voorwaarden.
Onder `Artikel` wordt verstaan: het artikel of de artikelen die door het sluiten van een overeenkomst tussen Greetje van den Geest, edelsmid en de klant door of via www.vandengeest.nl of een andere website van Greetje van den Geest, edelsmid binnen een overeengekomen termijn geleverd dienen te worden en waarvoor een bepaalde prijs betaald dient te worden.
Onder `Voorwaarden` wordt verstaan: deze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn opvraagbaar via de website: www.vandengeest.nl. Beheerder van deze website is: Greetje van den Geest, edelsmid. Deze algemene voorwaarden hebben tot doel tussen partijen duidelijkheid te creëren met betrekking tot de voorwaarden waaronder de overeenkomst tussen partijen, tot stand komt, alsmede onder welke condities de verdere uitvoering van de overeenkomst plaatsvindt.

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die via de websites van Greetje van den Geest, edelsmid gesloten worden en waarbij Greetje van den Geest, edelsmid partij is, zijn deze Voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden. Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen de klant en Greetje van den Geest, edelsmid middels de procedure zoals deze is omschreven in artikel 3 van deze Voorwaarden, accepteert de klant deze Voorwaarden.

2.2 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke goedkeuring door Greetje van den Geest, edelsmid worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

2.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Greetje van den Geest, edelsmid worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Greetje van den Geest, edelsmid ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2.4 Greetje van den Geest, edelsmid heeft het recht deze Voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

3. AANBIEDINGEN/OVEREENKOMSTEN

3.1 Alle aanbiedingen gedaan op de website van Greetje van den Geest, edelsmid zijn vrijblijvend, totdat een orderbevestiging is ontvangen. Indien Greetje van den Geest, edelsmid de aankoopprijs van het artikel dient te verhogen ingevolge een wettelijk voorschrift of in kracht van uitspraak van de rechter, zal de klant hiervan onmiddellijk schriftelijk (via brief of e-mail) op de hoogte worden gesteld. Deze heeft in dat geval de bevoegdheid om de overeenkomst te ontbinden door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan Greetje van den Geest, edelsmid te melden.

3.2 De overeenkomst tussen Greetje van den Geest, edelsmid en de klant komt tot stand op het moment nadat deze laatste:

* (a) middels een check box op de website akkoord is gegaan met de Algemene Voorwaarden;
* (b) een bestelling heeft geplaatst op een van de websites van Greetje van den Geest, edelsmid middels het volledig en correct invullen van het bestelformulier op de website;
* (c) hierop van Greetje van den Geest, edelsmid op zijn of haar e-mailadres een bevestiging heeft ontvangen dat Greetje van den Geest, edelsmid de bestelling heeft ontvangen (de `orderbevestiging`). Indien van Greetje van den Geest, edelsmid in redelijkheid niet gevergd kan worden dat de overeenkomst nagekomen wordt, zal de orderbevestiging niet verstuurd worden. In dit geval komt de overeenkomst dus niet tot stand.

3.3 De orderbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie:

* (a) een omschrijving van het artikel dat door de klant gekocht is en het aantal van die gekochte artikelen;
* (b) de prijs van het artikel;
* (c) de naam; het adres waar het (de) artikel(en) naar toe gestuurd word(t)(en) (geen postbus), en het factuuradres (indien anders dan woonadres en/of afleveradres; ook geen postbus);
* (d) het e-mailadres en telefoonnummer van Greetje van den Geest, edelsmid waar de klant met vragen over zijn of haar bestelling terecht kan.

3.4 De administratie van Greetje van den Geest, edelsmid geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan Greetje van den Geest, edelsmid verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Greetje van den Geest, edelsmid verrichte leveringen. Greetje van den Geest, edelsmid erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de Voorwaarden erkent de klant dit eveneens.

4. BETALINGEN

4.1 Bestellingen kunnen worden betaald volgens de door Greetje van den Geest, edelsmid aangeboden methoden. Greetje van den Geest, edelsmid behoudt zich het recht voor deze methoden te wijzigen, echter niet midden in een leveringsprocedure.

4.2 Indien gekozen wordt voor betaling via overschrijving per bank, behoudt Greetje van den Geest, edelsmid zich het recht voor de bestelling eenzijdig te annuleren indien de betaling na zeven werkdagen niet is ontvangen. Het bestelde artikel of de bestelde artikelen worden dan weer via de site ter beschikking gesteld.

4.3 Er worden geen artikelen onder rembours verzonden als het bezorgadres niet overeenkomt met het factuuradres.

5. TRANSPORT EN TRANSPORTKOSTEN

5.1 Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in euro`s en inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

5.2 Greetje van den Geest, edelsmid brengt geen verzendkosten in rekening bij uw bestelling. Bij leveringen onder rembours wordt € 7,50 in rekening gebracht. Dit zijn geen verzendkosten. Greetje van den Geest, edelsmid behoudt zich het recht de voorwaarden ten aanzien van de verzendkosten te wijzigen, echter nooit bij een lopende bestelling.

5.3 Het risico tijdens het transport van het door de klant bestelde artikel is voor Greetje van den Geest, edelsmid . Op het moment van aflevering van het artikel gaat het risico van het artikel op de klant over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Greetje van den Geest, edelsmid kunnen worden uitgesloten.

5.4 Bestellingen die naar het buitenland verzonden worden hebben afwijkende verzendkosten. Dit zal tussen de 10 en de 25 euro liggen, afhankelijk van het land waar de bestelling naar toe gaat.

6. LEVERTIJD
Bij alle artikelen geldt dat ze ook afgehaald kunnen worden

6.1 De levertijd van het artikel dat op voorraad is bedraagt maximaal 3 werkdagen na ontvangst van de betaling. De artikelen worden zo spoedig mogelijk verzonden. Sieraden die op bestelling in opdracht gemaakt worden zullen een langere levertijd hebben die per opdracht bepaald wordt. Gemiddeld dient u rekening te houden met 4 weken levertijd voor een nieuw te maken sieraad. De door Greetje van den Geest, edelsmid opgegeven levertijden zullen niet als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6.2 Wanneer de overeengekomen levertermijn, om welke reden dan ook, door Greetje van den Geest, edelsmid overschreden wordt, zal Greetje van den Geest, edelsmid de klant hiervan telefonisch of schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen.

6.3 Leveringen naar andere landen zullen een afwijkende levertijd hebben, welke per bestelling bepaald worden.

7. AFKOELINGSPERIODE

7.1 Nadat de klant het door hem of haar bestelde artikel heeft ontvangen, heeft hij of zij de bevoegdheid om binnen 14 werkdagen na de ontvangst van dit artikel, de onderliggende overeenkomst met Greetje van den Geest, edelsmid te ontbinden. Hij of zij hoeft hiervoor geen reden op te geven. De sieraden dienen aangetekend verzonden te worden.

7.2 Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient hij of zij dit schriftelijk (via e-mail of brief) aan Greetje van den Geest, edelsmid te melden. Hij of zij dient het product dan onmiddellijk terug te sturen naar Greetje van den Geest, edelsmid. De klant draagt zelf de kosten van en het risico voor het retour zenden. Wanneer de klant een artikel retour zendt op een manier die niet overeenkomt met de door Greetje van den Geest, edelsmid aangegeven procedure, verspeelt hij of zij alle rechten op terugbetaling wanneer het artikel niet of beschadigd terugkomt.

7.3 De betalingen die de klant heeft verricht op het moment dat hij of zij de overeenkomst met Greetje van den Geest, edelsmid ingevolge artikel 7.1 en 7.2 van deze voorwaarden heeft herroepen, zal Greetje van den Geest, edelsmid binnen 14 dagen nadat Greetje van den Geest, edelsmid het door de klant geretourneerde artikel heeft ontvangen, aan hem of haar terugbetalen.

7.4 Greetje van den Geest, edelsmid behoudt het recht om geretourneerde artikelen te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is geopend, gebruikt of door schuld van de klant (anders dan die van Greetje van den Geest, edelsmid of de leverancier van het product) is beschadigd.

7.5 Indien een artikel wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Greetje van den Geest, edelsmid schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor diens risico komt, zal Greetje van den Geest, edelsmid de klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Greetje van den Geest, edelsmid heeft het recht om de waardevermindering van het artikel als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

8. NIET GOED, GELD TERUG

8.1 Indien binnen 30 dagen nadat de klant het artikel heeft ontvangen, het artikel een gebrek blijkt te vertonen, heeft de klant twee mogelijkheden: (a) hij of zij kan Greetje van den Geest, edelsmid schriftelijk (via brief of e-mail) vragen om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het artikel; of (b) hij of zij kan de overeenkomst met Greetje van den Geest, edelsmid ontbinden, door dit schriftelijk (via brief of e-mail) te melden.

8.2 Indien de klant Greetje van den Geest, edelsmid vraagt om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het artikel, moet hij of zij het artikel aan Greetje van den Geest, edelsmid terugsturen. Greetje van den Geest, edelsmid zal binnen 5 dagen na de terugontvangst beoordelen of het artikel te herstellen is, en de klant dit schriftelijk meedelen. Is dit het geval, dan zal Greetje van den Geest, edelsmid het binnen 20 werkdagen na ontvangst, (doen) herstellen of vervangen en aan de klant terugsturen. De kosten van de retourzending, het vervangen en/of herstellen van het artikel, en het aan de klant terugsturen van het artikel, komen voor rekening van Greetje van den Geest, edelsmid , tenzij aannemelijk is dat het ontbreken van (een deel van) het artikel dan wel het gebrek aan het artikel aan de klant te wijten is of anderszins voor diens rekening en risico is. In dat geval is Greetje van den Geest, edelsmid niet verplicht het gebrek aan het artikel te herstellen of het ontbrekende deel toe te voegen aan het artikel. Greetje van den Geest, edelsmid zal het artikel dan in dezelfde toestand terugzenden als die waarin zij het product van de klant ontvangen heeft. Is het artikel niet herstelbaar, en is de reden hiervan de klant op geen enkele manier verwijtbaar, dan kan hij of zij kiezen of hij of zij het terug wil ontvangen, dan wel zijn of haar geld terug wenst. Op dat moment treedt artikel 6.3 in werking

8.3 Indien de klant de overeenkomst op basis van artikel 7.1(b) ontbindt, dient hij of zij het artikel onmiddellijk aan Greetje van den Geest, edelsmid te retourneren, op de door Greetje van den Geest, edelsmid aangegeven wijze. De kosten van retourzending zijn voor rekening van Greetje van den Geest, edelsmid. De aankoopprijs van het artikel zal binnen 10 werkdagen op de rekening van de klant teruggestort worden. Artikel 6.5 is op dit artikellid van toepassing.

9. GARANTIES

9.1 Op de door Greetje van den Geest, edelsmid geleverde producten bestaat wettelijke garantie.

10. KLACHTEN

10.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het artikel of iedere andere klacht, zullen door Greetje van den Geest, edelsmid serieus in behandeling worden genomen.

10.2 De klant dient een klacht kenbaar te maken aan Greetje van den Geest, edelsmid (gegevens staan vermeld in artikel 12 van deze Voorwaarden).

10.3 Greetje van den Geest, edelsmid zal binnen 10 dagen de klacht proberen op te lossen. Greetje van den Geest, edelsmid zal de klant hierover schriftelijk (via brief of e-mail) berichten.

11. PRIVACY

11.1 De persoonsgegevens die Greetje van den Geest, edelsmid registreert, worden uitsluitend gebruikt om de gesloten overeenkomst te kunnen nakomen. Pas na vooraf verkregen toestemming kan Greetje van den Geest, edelsmid deze gegevens ook gebruiken om de klant persoonlijk gerichte aanbiedingen te doen.

11.2 De persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn alle gegevens die de klant zelf invult in het bestelformulier wanneer hij of zij een artikel bestelt of heeft besteld.

11.3 Greetje van den Geest, edelsmid zal persoonlijke gegevens van klanten niet aan derden verstrekken.

11.4 De klant kan zijn of haar persoonsgegevens te allen tijde inzien, door een schriftelijk (via brief of e-mail) verzoek hiertoe aan Greetje van den Geest, edelsmid te richten. Greetje van den Geest, edelsmid zal hem of haar dan binnen 4 weken een overzicht verstrekken van de bij Greetje van den Geest, edelsmid aanwezige persoonsgegevens. Indien de klant van mening is dat zijn of haar persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden omdat deze feitelijk onjuist zijn, voor bovenstaand doel niet volledig of relevant zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt, dient hij of zij dit schriftelijk (via brief of e-mail) te melden, waarbij hij of zij aangeeft dat de persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden. Indien de klant wenst dat zijn of haar persoonsgegevens verbeterd en/of aangevuld worden, geeft hij of zij in het bericht tevens de verbeteringen/aanvullingen van die persoonsgegevens aan. Greetje van den Geest, edelsmid zal in alle gevallen de instructies onmiddellijk opvolgen, tenzij het bedrijf hiertoe niet in staat is. In dat geval zal Greetje van den Geest, edelsmid de persoonsgegevens uit het bestand verwijderen.

12. KLANTENSERVICE VAN Greetje van den Geest, edelsmid

Alle correspondentie op basis van deze Voorwaarden dient plaats te vinden met: Greetje van den Geest, edelsmid, Theo Uden Masmanstraat 19, 3813 ZE Amersfoort telefoon 06-48508564, e-mail: edelsmid@vandengeest.nl.

13. TOEPASSELIJK RECHT, BEMIDDELING EN GESCHILLEN

13.1 Op alle overeenkomsten gesloten met Greetje van den Geest, edelsmid is Nederlands recht van toepassing.

13.2 Indien er een geschil ontstaat tussen de klant en Greetje van den Geest, edelsmid naar aanleiding van een overeenkomst gesloten tussen de klant en Greetje van den Geest, edelsmid , kan de klant de Consumentenbond verzoeken om hierin te bemiddelen, tenzij de aard van dit geschil zo`n bemiddeling niet rechtvaardigt.